Public
Authored by Vạn Sự 💬

Một năm có bao nhiêu ngày nghỉ?

Một năm có bao nhiêu ngày nghỉ? Con người không có lúc nào là không xuyên qua dòng thời gian bận rộn với cuộc sống, có lẽ vì mưu sinh cũng có lẽ vì công việc hoặc hoạt động nào đó mà bản thân muốn làm hay phải làm. Nhưng là bận rộn đến mấy ai cũng sẽ có một vài ngày nghỉ, có thể là tự cho mình một ngày nghỉ hoặc là lịch nghỉ theo quy định. Trong một năm dài luôn có không ít các ngày nghỉ ngày lễ.

Trung bình một năm có bao nhiêu ngày Trung bình một năm có bao nhiêu ngày

Một năm có bao nhiêu ngày?

Nếu muốn liệt kê ra các ngày nghỉ ngày lễ thì rất nhiều, nhiều không kể xiết. Nhưng là số ngày này đem đi so sánh với số ngày trong một năm thì lại cũng không nhiều.

image

Thời gian trong một năm được xác định bằng chu kỳ quay của trái đất quay quanh mặt trời, trái đất quay quanh mặt trời được một vòng chính là một năm. Quãng thời gian một năm này xấp xỉ với 365 ngày cho nên trung bình một năm sẽ có 365 ngày. Tuy nhiên số liệu chính xác của chu kỳ quay là số lẻ 365, 25 ngày, phần dư ra cứ bốn năm lại thành được một ngày nên sẽ có chu kỳ năm nhuận một năm có 366 ngày.

Số liệu trên là số liệu của lịch dương, còn có một loại lịch nữa là lịch âm dương có số ngày khác với lịch dương. Nhưng hiện nay lịch dương là loại lịch được sử dụng chính ở nước ta nên các ngày nghỉ lễ được định theo lịch dương, về lịch âm không cần thiết tìm hiểu. Nhưng nếu ai có ý muốn tìm hiểu càng rõ ràng hơn thì có thể qua xem bài Xem lịch: 1 năm có bao nhiêu ngày này.

Một năm có bao nhiêu ngày nghỉ Số ngày nghỉ trong một năm có thể chia ra làm rất nhiều loại, nhưng chủ yếu có hai loại ngày nghỉ chính là nghỉ ngày lễ và nghỉ quy định.

Một năm có bao nhiêu ngày nghỉ

Một năm có bao nhiêu ngày nghỉ

1 năm có bao nhiêu ngày nghỉ lễ Nghỉ lễ là một trong các loại nghỉ được phép của người lao động. Chế độ nghỉ lễ là chế độ ngày nghỉ nhưng được hưởng nguyên lương, đây là ngày không cần đi làm nhưng vẫn được hưởng lương. Loại chế độ ngày nghỉ này được luật pháp quy định và thừa nhận nên không thể tùy ý sửa đổi và là phúc lợi tất nhiên của người lao động hợp pháp.

Theo luật nhà nước quy định thì ngày nghỉ lễ chính thức trong một năm của người lao động là có 10 ngày tất cả. Bao gồm Tết Dương lịch, Tết Cổ truyền (5 ngày), Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng, Quốc tế Lao động và ngày Quốc khánh. Chỉ có 10 ngày lễ này được thừa nhận là ngày lễ chính thức và được phép nghỉ lễ theo luật.

Đương nhiên, so sánh với một năm có những 365 ngày thì chỉ có 10 ngày nghỉ lễ thì không nhiều nhặn gì.

Liên hệ: http://vansu.net Hoặc mail: lienhe@vansu.net Địa chỉ: Cao Lỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội Điện thoại: 01653529856 Mxh: https://trello.com/vansunet

Edited
28 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment